Browse

right to left

All of the mitzvot concerning the rights of the poor enable us to cultivate generosity and compassion, as well as the trait of abstinence.

כל מה שצוה יתעלה בענין מתנות לעניים, פאה ופרט ועוללות ושכחה ומעשר עני וצדקה והלואה ומתנות כהונה ומעשר לוי, וחזר כמה פעמים על (הצווי) להיטיב עם הלויים והגרים ולהעניק לעבד עברי (עם שחרורו) ו(לקיים) שמטת קרקע ושמטת כספים ודין היובל - כל אלה ודומיהם הן התכשריות למדה תרומית זו ולמדת הרחמנות, מלבד מה שהם התכשרות למדת הפרישות.

right to left

The Torah labels one with a stingy character a “heretic.” In one place it says, “Those who are bliya’al (heretical) have come out [and incited the city to worship other gods]” (Deuteronomy 13:14); elsewhere, it says (ibid. 15:9), “Guard yourself, lest there be a matter of bliya’al in your heart” (dissuading you from lending to one in need). (pg 57) [Translation by R. Yaakov Wincelberg, edited for gender neutrality. Translated from Judeo-Arabic]

ואת מי שנפשו שרויה במדת הקמצנות כנתה התורה בשם “כופר”. נאמר (דברים י”ג, י”ד): “יצאו אנשים בני בליעל” וכו’, ונאמר (שם ט”ו, ט’): “השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור” וכו’.

right to left

Therefore we put our hope in You, HASHEM our God, that we may soon see Your might splendor, to remove detestable idolatry from the earth, and false gods will be utterly cut off, to perfect the universe [l'taken olam] through the Almighty's sovereignty. Then all humanity will call upon Your Name, to turn all the earth's wicked toward You. All the world's inhabitants will recognize and know that to You every knee should bend, every tongue should swear.

על כן נקוה לך יי אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עזך, להעביר גלולים מן הארץ להאלילים כרות יכרתון. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון: לפניך יי אלהינו יכרעו ויפלו. ולכבוד שמך יקר יתנו. ויקבלו כלם את עול מלכותך. ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, יי ימלוך לעולם ועד: ונאמר, והיה יי למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה יי אחד, ושמו

right to left

R. Yose said: A person only dies from sheer idleness. [Translation by Areyvut]

רבי יוסי אומר אין אדם מת אלא מתוך הבטלה

right to left

If you have done a big kindness for your neighbor, let it be you in the eyes a small matter. [Translation by Areyvut]

ואם עשית לחברך טובה הרבה יהא בעיניך מעט

right to left

Rabbi Yohanan Ben Zakai used to say: "If you have a sapling in your hand and they tell you 'The Messiah is coming!' first plant the sapling and then go to greet him."
[translation by Hazon]

אִם הָיְתָה נְטִיעָה בְּתוֹךְ יָדָךְ וְיֹאמְרוּ לָּךְ "הֲרֵי לָךְ הַמָּשִׁיחַ", בּוֹא וּנְטַע אֶת הַנְטִיעָה וְאַחַר כָּךְ צֵא וְהַקְבִּילוֹ.

right to left

One should not spill their well water as long as there are others who need it. [Translation by Big Green Jewish. Edited for gender neutrality]

לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם

right to left

One who trusts God is not hampered in his trust by great wealth because he does not rely on it. He sees it as a reserve he has been commanded to make use of under certain specific and temporary circumstances. He does not become arrogant if he remains wealthy, he never reminds anyone he gave money to what he did for him and he never asks compliment for his gratitude. Instead he thanks his Creator for having made him an agent to His kindness.
[Yaakov Feldman translation]

right to left

Do not strike a soul – The plan of the brothers was hard for Reuven, and his intention was to save [Joseph]. If he had said, “Don’t strike him!” he would have shown himself in his words that he had pity on [Joseph]. Therefore, he added the word “soul” as if to say that his protest is not specifically about this situation, but that they should never strike any person.

לא נכנו נפש. קשה היה לראובן עצת האחים, והיתה כוונתו להצילו. ואילו אמר: לא נכנו סתם, היה מראה עצמו בדבריו כי מניעתו זאת לחמלה עליו, וע"כ הוסיף להזכיר "נפש", כלומר שאינו מקפיד עליו רק עליהם, שלא יכו נפש שום אדם. וכן מה שאמר: אל תשפכו דם, ולא אמר "דמו", כלומר גם אנכי ככם שנאתיו, ואין אני מקפיד על דמו כלל כי אם עליכם, שלא תהיו שופכי דם.

right to left

9. The Mordechai (commentary on the Talmud) wrote: [the Talmud, in tractate Eruvin 63a) says] Rav Kahana said, “Anyone who gives all of their gifts to a single kohen (member of the priestly clan) brings anger to the world.” From this, we learn that one should not give all of one’s tzedakah to a single relative, abandoning all other relatives, nor should one give all of one’s tzedakah to a single person and not to anyone else.

בית יוסף יורה דעה סימן רנז
וכתב עוד שם (סי' תקב) פרק הדר (עירובין סג.) אמר רב כהנא כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא אף לעולם מכאן שלא יתן אדם כל צדקותיו לקרובו אחד ולהניח שאר קרובים גם לא לאדם אחד ולא לשאר בני אדם:
וכתב עוד שם המחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקרובו יותר משאר בני אדם כההיא דפרק כל כתבי (שבת קיח:) דאמר רבי יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה ופירש רש"י שהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל שאר עניים